Dokumenty szkolne

 

 Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej działa na podstawie:

- Aktu założycielskiego:

- Uchwały nr. XXXVII/327/17 Rady Miejskiej w Łapach
- Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (art. 18 ust. 2 pkt 15)
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (art. 191 ust. 2)
- Aktów wykonanych do wyżej wymienionych ustaw
- Statutu
- Programu Wychowawczego szkoły
- Programu Profilaktycznego szkoły
- Szkolnego systemu oceniania
- Plan Pracy Samorządu Nauczycielskiego
- Regulaminów

 Organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Płonce Kościelnej jest Urząd Miejski w Łapach.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

Zakres działania:

Szkoła jest placówką publiczną. Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisach wydanych jej podstawie.

 Obszar działania

Na podstawie uchwały nr XLI/380/02 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 czerwca 2002r. obwód Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej obejmuje:

1.Szkołę Podstawową im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej, 18-100 Łapy -granice obwodu: Gąsówka Skwarki, Gąsówka Somachy, Płonka Kościelna, Płonka Strumianka, Płonka Kozły, Płonka Matyski, Roszki Wodźki, Roszki Włodki

2.Gimnazjum w Płonce Kościelnej, 18-100 Łapy

Granice obwodu:
Gąsówka Skwarki, Gąsówka Somachy, Płonka Kościelna, Płonka Strumianka, Płonka Kozły, Płonka Matyski, Roszki Wodźki, Roszki Włodki, Jeńki, Łupianka Stara, Łupianka Nowa, Wólka Waniewska, Bokiny

Godziny pracy:
Podstawą formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzanie w Systemie klasowo-lekcyjnym. Lekcja trwa 45 minut, przerwy po 10 minut, po 4 lekcji 20 minut. Lekcja rozpoczynają się o godz. 7.50, kończą się o godz. 15.00.


Niepodległość
Klimatyczni dziadkowie